Gwybodaeth Ysgol / School Information

  CALENDR YR YSGOL / SCHOOL CALENDAR          
 
 
      MEDI / SEPTEMBER            
      1.9.14       HMS / INSET DAY    
      2.9.14       Ysgol yn dechrau / School starts    
      8.9.14       Clwb pel-rwyd / netball club    
      9.9.14       URDD - gemau buarth / yard games    
      9.9.14       cyfarfod Pontio i rieni Bl.3 / bridging day for year 3 parents    
      11.9.14       Clwb Darllen / Reading Club    
      12.9.14       Hoci Bl. 3 - 6 / Hockey Yr. 3 - 6    
      15.9.14       Glanhau'r traeth Bl. 3 a 4 Yr. Beach Clean    
      16.9.14       URDD - dawnsio / dancing    
      19.9.14       Hoci / Hockey Bl.Yr.3 - 6    
      22.9.14       Pel-rwyd / netball club    
      23.9.14       URDD - celf / art    
      25.9.14       Cyngerdd Mandarin gan Ganolfan Confucious / Mandarin Concert by the Confucious Centre    
      25.9.14       Clwb Darllen TGCh / Reading and ICT club    
      26.9.14       Bore Coffi Macmillan Coffee Morning    
      26.9.14       Hoci / Hockey 3-6    
      29.9 .14       PC Jackie yn ymweld / Visit by PC Jackie    
      29.9.14       Cyfarfod Ffrindiau'r ysgol - CROESO I BAWB / Friends of the School meeting - EVERYONE WELCOME    
      30.9.14       URDD - glanhau'r traeth / beach clean    
      HYDREF / OCTOBER            
      1.10.14       Clwb Ffilm / Film Club    
      3.10.14       Hoci / Hockey 3 - 6    
      6.10.14       Sioe Mathemateg CA.2 / KS.2 Mathematics Show    
      6.10.14       Noson Rieni / Parents Evening    
      6.10.14       Jambori yr Urdd    
      6.10.14       Clwb Pel-rwyd / Netball    
      7.10.14       URDD - bingo    
      9.10.14       Clwb Darllen TGCh / Reading and ICT club    
      10.10.14      

Diwrnod T.Llew Jones Day

Cwrdd Diolchgarwch 9.15yb/ Thanksgiving Service 9.15am - Peniel

   
      10.10.14       Hoci / Hockey 3 - 6    
      14.10.14       URDD - coginio / cooking    
      17.10.14       Derbyn - Sioe Gwyddoniaeth yn Felinfach / Reception Science Show at Felinfach    
      20.10.14       Clwb pel-rwyd / netball    
      21.10.14       URDD - Ffrangeg a Sbaeneg / French & Spanish    
      23.10.14       Clwb Darllen TGCh / Reading and ICT club    
      27 - 31.10.14       Gwyliau Hanner Tymor / Half term holiday    
      TACHWEDD / NOVEMBER            
      3.11.14       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      4.11.14       URDD    
      5.11.14       Clwb Ffilm / Film Club    
      6.11.14       Bible Explorer Bl.Yr. 5 a 6    
      12.11.14       Gala Nofio yr Urdd Swimming Gala - Plascrug    
      13.11.14       Clwb Darllen TGCh/Reading and ICT Club    
      17.11.14       HMS / INSET DAY    
      18.11.14       URDD    
      25.11.14       Diwrnod croeso i rieni newydd 9yb / welcome day for new parents 9am    
      25.11.14       URDD    
      RHAGFYR / DECEMBER            
      2.12.14       URDD    
      3.12.14       Clwb Ffilm / Film Club    
      9.12.14       Gwasanaeth Carolau Nadolig / Christmas Carol Service    
      9.12.14       URDD    
      11.12.14       Diddanu'r henoed - Entertaining Senior Citizens - London House    
      11.12.14       Clwb Darllen TGCh / Reading and ICT Club    
      16.12.14       URDD    
      22.12.14       GWYLIAU NADOLIG / CHRISTMAS HOLIDAYS    
      IONAWR / JANUARY 2015            
      5.1.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      19.1.15       Pel-rwyd yr Urdd, Cylch Aeron / Urdd Area Netball , Llangrannog    
      24.1.14       Gala Nofio Cenedlaethol, Caerdydd / National Swmming Gala, Cardiff    
      CHWEFROR / FEBRUARY            
      2.2.15       Pel-rwyd Rhanbarth yr Urdd County Netball, Llangrannog    
      16 - 20.2.15       Gwyliau Hanner Tymor / Half Term Holiday    
      23.2.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      25.2.15       Gwyl Offerynnol yr Urdd Ceredigion / Urdd County Instrumental Eisteddfod    
      MAWRTH / MARCH            
      5.3.15       Eisteddfod Cynradd yr Urdd, Cylch Aeron / Area Urdd Eisteddfod - Felinfach    
      9.3.15       HMS / INSET DAY    
      21.3.15       Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd, Pontrhydfendigaid / County Urdd Eisteddfod    
      30.3.15       GWYLIAU PASG / EASTER HOLIDAYS    
      EBRILL / APRIL            
      13.4.15       HMS / INSET DAY    
      14.4.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      16.4.15       Pel-droed 7 bob ochr yr Urdd / 7a-side football, Blaendolau    
      24.4.15       Penwythnos cynradd Llangrannog Urdd weekend    
      MAI / MAY            
      1.5.15       Urdd - Trawsgwlad Rhanbarth Ceredigion / County Cross Country    
      4.5.15       GWYL Y BANC / BANK HOLIDAY    
      9-10.5.15       Gwyl Chwaraeon Cynradd yr Urdd Sports Festival    
      14.5.15       Chwaraeon Potes yr Urdd    
      25.5.15       HANNER TYMOR / HALF TERM    
      MEHEFIN / JUNE            
      1.6.15       DECHRAU YSGOL / SCHOOL STARTS    
      12.6.14       Criced 50/50 yr Urdd Cricket competition    
                   
      GORFFENNAF / JULY            
                   
      17.7.15       DIWEDD Y FLWYDDYN / END OF SCHOOL YEAR